• محصول
شرکت راز طب امیر

محصولات › توانبخشی › رولیتر 

رولیتر


توانبخشی › رولیتر

  • به همراه سبد دسته دار با قابلیت جایگیری در جلو و یا زیر صندلی
  • دارای تشکچه تعبیه شده برای تکیه دادن به هنگام استراحت